Informacje

Informacje

Zdjęcie

Zdjęcie nr 4

Oczyszczalnia Ścieków ,,CENTRUM" dla miasta Mikołowa zlokalizowana jest w północnej części miasta, na lewym brzegu potoku Jamna. Działka oczyszczalni jest ogrodzona i  zajmuje powierzchnię ok. 1,42 ha.

   Oczyszczalnię Ścieków ,,CENTRUM" przekazano do eksploatacji Zakładowi Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w grudniu 2005 r. Jest to oczyszczalnia mechaniczno - biologiczno - chemiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów.

   Dopływające do  oczyszczalni ścieki, systemem kanalizacji ogólnospławnej, są mechanicznie oczyszczane na sitach i piaskownikach a następnie poddawane procesowi biologicznego ich oczyszczania i stabilizacji osadów w napowietrzanych reaktorach  biologicznych. Klarowanie ścieków nastepuje w osadnikach wtórnych. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Jamna, lewobrzeżny dopływ rzeki Kłodnicy.       

    Unieszkodliwianie osadów nadmiernych odbywa się na prasie filtracyjnej a osady stosowane są w  rolnictwie.   

Wielkość oczyszczalni wyrażona wielkością RLM wynosi 39 450.

   Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 8 024 m3/d (w okresie bezdeszczowym) i 32 900m3/d (w okresie deszczowym).

   W okresie intensywnych opadów wody deszczowe gromadzone są w czterech zblokowanych osadnikach a nastepnie kierowane do przeróbki mechaniczno - biologicznej oczyszczalni.     

   Dodatkowo do oczyszczalni dowożone są ścieki z pobliskich nieskanalizowanych dzielnic Mikołowa.  

   Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Informacje ważne

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

 

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 14.05.2018 R.

Modernizacja układu napowietrzania reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków "CENTRUM"

UWAGA NA OSZUSTÓW

PRZEDŁUŻENIE TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW OD DNIA 01.02.2018 R.

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

 

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW OD DNIA 01.04.2017 R.

 

PODZIĘKOWANIA ZARZĄDU ORAZ PRACOWNIKÓW ZIM SP Z O.O. W MIKOŁOWIE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE W DNIACH 25 - 27 LUTEGO 2017

 

NOWA TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW OD DNIA 01-03-2017 R. DO 28-02-2018 R. 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE CEN WODY I ŚCIEKÓW OD DNIA 01.03.2017

Przedłużenie czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłaty do cen 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

BRAK PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ NA KOTŁOWNI Z ZASOBÓW ZIM Sp. z o.o.

Monitoring działalności Spółki

Mali goście na oczyszczalni

Ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w roku 2015

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

Nowy regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZED MROZEM

ZIM Sp. z o. o.  informuje, iż nie zmieni się  cena za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków od 01.12.2015r.!

ROZPOCZĘCIE SEZONU GRZEWCZEGO 2015/2016

ZMIANA SKŁADU RADY NADZORCZEJ

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

ZIM Sp. z o.o. informuje, że na terenie miasta pojawiły się osoby podające się za pracowników Spółki.

UWAGA !!!

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW GRUPY TARYFOWEJ NR 1, DO KTÓREJ ZALICZA SIĘ: GOSPODARSTWA DOMOWE, ODBIORCÓW W DOMACH JEDNORODZINNYCH, WIELORODZINNYCH, SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BĄDŹ EKO – CZYLI PODŁĄCZ SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ

II edycja konkursu filmowego "Nakręć się na eko"

II edycja konkursu rysunkowego "Ekobajanie ekorysowanie

Nowa strona internetowa JRP www.jrp.zim.com.pl

Procedura podłączenia do nowo budowanej kanalizacji

Decyzja Komisji Europejskiej dla projektu
„ Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”

Ranking "Rzeczpospolitej"

Podpisanie umowy o dofinansowanie modernizacji kotłowni Grażyński

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Prześlij bieżący odczyt licznika

 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności