Akt założycielski

Wypis z AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Spółki

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stawiający w imieniu Gminy Mikołów zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

§2

 1. Firma spółki brzmi: Zakład Inżynierii Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. Spółka może używać nazwy skrótowej Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

 

§3

Siedzibą Spółki jest miasto Mikołów.

 

§4

Założycielem Spółki jest Gmina Mikołów.

 

§5

 1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych.
 2. W przypadku braku postanowień Umowy stosuje się przepisy wymienione w ust.1.

 

§6

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§7

Spółka może tworzyć oddziały, a także uczestniczyć w innych Spółkach krajowych
i zagranicznych.

 

§8

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

 

§9

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjno-usługowej, handlowej, w zakresie zaopatrywania w energię cieplną, wodę, przyjęcia, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a w szczególności:

 1. PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 2. PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 3. PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 4. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 5. PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
 6. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 7. PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
 8. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
 9. PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 10. PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 11. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 12. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 

II. KAPITAŁ SPÓŁKI

 

§10

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.288.500,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 174.577 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy udział.

 2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty następującymi składnikami majątkowymi wymienionymi w załącznikach stanowiących integralną część niniejszej umowy:

1. grunty o wartości 1.473.968,00 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące  dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych),

2. środki trwałe o wartości 77.566.426,67 zł (siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt  sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 67 groszy),

3. wkład pieniężny w wysokości 8.250.100,00 zł (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto złotych)

§11

 1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym posiada jedyny wspólnik Gmina Mikołów.
 2. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
 3. Zbycie udziałów może być dokonane za zgodą Zgromadzenia Wspólników udzieloną na piśmie z zachowaniem pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, przez dotychczasowych wspólników.
 4. Udziały mogą być umarzane. Zasady umarzania udziałów określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
 5. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
 6. Wspólnikowi za umorzony udział należy się co najmniej jego wartość bilansowa, ustalona w oparciu o ostatni bilans.

 

III. ORGANY SPÓŁKI

 

Organami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd.

 

A.ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 

§12

 1. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Mikołów.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników (wspólnika) reprezentujących co najmniej 1/10 cześć kapitału zakładowego.
 4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwołał zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust.2.

 

§13

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub poza jej siedzibą.

 

§14

 1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

a) zatwierdzanie programów rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,

a1)  zatwierdzania rocznych planów finansowo-rzeczowych Spółki,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy,

c) podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,

d) udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,

e) decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej,

f) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników,

g) emisja obligacji,

h) postanowienia, co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku gdy straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego,

i) tworzenie funduszy celowych,

i1)   podejmowanie uchwał o odpłatnym nabywaniu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, gdy wartość transakcji przekracza kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy),

j) zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,

k) określenie zasad i terminu zbywania udziałów,

l) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 
m) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

n) zmiana umowy Spółki,

o) połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki,

p) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki oraz sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

q) podejmowanie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,

2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Wspólnika.

§15

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w §14 pkt 1 ust.1-o, które wymagają dwóch trzecich oddanych głosów.

 

§16

Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.

 

B. RADA NADZORCZA


§17

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.

2. Rada Nadzorcza powoływana jest na wspólną trzyletną kadencję.

§18

1. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

2. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej uchwala Zgromadzenie Wspólników.

§19

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być członkami Zarządu Spółki.

2. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§20

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady oraz Prezesa Zarządu Spółki.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście.

§21

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki.

2. Coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat.

3. Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat.

4. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania
z wyników badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli.

5. Opiniowanie wniosków Zarządu Spółki podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

6. Zatwierdzanie uchwał Zarządu Spółki dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem Spółki o wartości powyżej 300 tys. zł (trzysta tysięcy złotych)

7. Zawieranie umów w przedmiocie zarządzania przedsiębiorstwem Spółki i pełnienia funkcji z Członkami Zarządu.

8. Wyznaczanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.


C. ZARZĄD SPÓŁKI


§22

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi do 3 (trzech) osób.

2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

3. Zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki uchwala Zgromadzenie Wspólników.

4. Tryb i zakres działania Zarządu Spółki określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.


§23

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do jego kompetencji należą wszelkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów.

§24

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu Spółki.

2. We wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu decydują wszyscy członkowie Zarządu podejmując uchwały zwykłą większością głosów.

3. Do reprezentacji Spółki i dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki – w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. 

4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

5. Czynności z zakresu Prawa pracy wykonuje w stosunku do zatrudnionych pracowników Prezes Zarządu a podczas jego nieobecności Wiceprezes Zarządu o ile jest powołany w Spółce.


IV.  GOSPODARKA SPÓŁKI

§25

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów wieloletnich i rocznych.

2. Spółka jest zobowiązana do zapewnienia ciągłości, powszechności i dostępności świadczeń w pierwszej kolejności na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów.


§26

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie
z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi.

2. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, w tym, że pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 1996 roku.

3. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrachunkowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie.

4. Dokumenty, o których mowa w ust.3 Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia wspólnikom.

§27

1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.

2. Spółka przeznacza co roku co najmniej osiem procent zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego. Zasilanie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on jedną trzecią wysokości kapitału zakładowego.

3. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze.

§28

1. Część zysku pozostała po zasileniu funduszy Spółki dzieli się między wspólników chyba, że uchwała wspólników postanowi inaczej.

2. Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) wspólnikom następuje w terminie oznaczonym uchwałą wspólników, nie później jednak niż przed upływem trzech miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku.

87.277.000,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) 
Informacje ważne

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Gniotek

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - lewa strona


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - prawa strona

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC SIERPNIA, WRZESIEŃ i PAŹDZIERNIK Bujaków

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ Paniowy, Borowa Wieś


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC LIPCA ORAZ SIERPIEŃ - MOKRE, ŚMIŁOWICE, GOJ

 

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.08.2019 R.

 

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W LIPCU I SIERPNIU - CENTRUM

 

URUCHOMIONO INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAPRASZAMY

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU I LIPCU - CENTRUM

 

DEMONTAŻ CIEPŁOMIERZY W ZWIĄZKU Z ICH LEGALIZACJĄ


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU - REGIELOWIEC

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W MAJU I CZERWCU - KAŁUŻE, WYMYŚLANKA

 

W MAJU ROZPOCZĘTO LEGALIZACYJNĄ WYMIANĘ WODOMIERZY NA RECIE


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA MIKOŁÓW


UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

 

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW - OBOWIĄZUJE OD 07.11.2018 R.

 

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności