Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
 • Tłumacz języka migowego

Odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Schemat procedury przekazania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej jest tylko uproszczeniem tego co jest zawarte w Regulaminie odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie, który obowiązuje od dnia 16.01.2018 r.

 1. ZIM Sp. z o.o. nabywa od Klienta urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne, na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy inwestycyjnej.
  Odpłatnemu przejęciu będą podlegać urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, a nie przyłącza wodociągowe lub kanalizacyjne.
 2. KLIENT składa w ZIM Sp. z o.o. w formie pisemnej wniosek o wykup sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
  Do pobrania: wniosek o wykup urządzeń - załącznik nr 8 do Regulaminu.
  Klient wraz z wnioskiem o zawarcie umowy sprzedaży składa komplet dokumentów niezbędnych do podpisania umowy sprzedaży:
  1. w sytuacji gdy Klient jest właścicielem (użytkownikiem wieczystym) wszystkich działek, na których umiejscowione została sieć wodociągowa i/lub kanalizacyjna - akt notarialny* z wpisem o ustanowieniu nieodpłatnej służebność przesyłu na rzecz ZIM,
   * koszty aktu notarialnego oraz koszty sądowe dotyczące ustanowienia służebności przesyłu ponosi w całości Klient, 
   w sytuacji gdy Klient nie jest właścicielem (użytkownikiem wieczystym) wszystkich działek, na których umiejscowione została sieć wodociągowa i/lub kanalizacyjna - oświadczenie właściciela/li (użytkowników wieczystych) w przedmiocie bezwarunkowej i bezterminowej, nieodpłatnej zgody na udostępnienie ZIM Sp. z o.o. terenu działek, w zakresie korzystania z nich w związku z posadowieniem na nich sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, prowadzenia prac eksploatacyjnych przedmiotowych sieci, stanowiących przedmiot umowy, a także zrzeczenia się roszczeń wobec Spółki związanych z ewentualnymi ograniczeniami prawa własności nieruchomości, spowodowanymi lokalizacją ww. urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,
  2. oświadczenie właściciela/li (użytkowników wieczystych) działek, na których umiejscowione została sieć wodociągowa i/lub kanalizacyjna, o bezwarunkowej i bezterminowej, nieodpłatnej zgodzie na wejście w teren, w celu podłączenia nowych odbiorców,
   Oświadczenie zgodne z Regulaminem odpłatnego nabywania urządzeń (druk)
  3. kopię decyzji na posadowienie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych w pasie drogowym, jeżeli zaistniała konieczność takiego posadowienia;
  4. kosztorys powykonawczy w oparciu o aktualne (na czas budowy) stawki Sekocenbud z zestawieniem materiałów,
  5. numer rachunku bankowego Inwestora/ów,
  6. jeżeli wybudowana sieć wodociągowa i/lub kanalizacyjna stanowi współwłasność kilku Inwestorów, wszyscy współwłaściciele sieci winni złożyć wspólnie oświadczenie o procentowym udziale w realizacji inwestycji,
  7. pesel oraz nr dowodu osobistego Inwestora/ów
  8. informacje o stanie zaawansowania budowy budynku potwierdzone stosownymi dokumentami (pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie),
  9. informacje o liczbie osób, które będą zaopatrywane w wodę/odprowadzały ścieki,
  10. kopia protokołu odbioru końcowego sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
 3. ZIM Sp. z o.o. po pozytywnej ocenie wniosku o wykup sieci wraz z wszystkimi załącznikami sporządza umowę sprzedaży urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych lub pisemnie prosi o jego uzupełnienie.
  Do pobrania: wzór umowy sprzedaży - załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. KLIENT po otrzymaniu umowy sprzedaży podpisuje każdy egzemplarz i parafuje każdą stronę umowy. Składa wszystkie podpisane egzemplarze umowy sprzedaży w ZIM Sp. z o.o.
 5. Przejście własności sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej na ZIM nastąpi na podstawie podpisanej przez obie Strony umowy sprzedaży.

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając pocztą na adres: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., przy ulicy Kolejowej 4, 43-190 Mikołów.

Obowiązujący "Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie" wszedł w życie z dniem 16.01.2018 r. i został przyjęty uchwałą Zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. nr 1/2018 z dnia 4.01.2018 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. nr 346/IX/2018 z dnia 15.01.2018 r.

Kategoria: Odpłatne nabywanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie obowiązujące od dnia 16.01.2018r. [11]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-05-22 Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, który obowiązuje od dnia 16.01.2018r.
ilość pobrań: 559
Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, który obowiązuje od dnia 16.01.2018r. 413,26KB zobacz
pdf 2023-03-13 Wzór umowy inwestycyjnej - załącznik nr 1 do Regulaminu (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.)
ilość pobrań: 402
Wzór umowy inwestycyjnej - załącznik nr 1 do Regulaminu (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.) 605,14KB zobacz
pdf 2023-03-13 Wzór umowy sprzedaży - załącznik nr 2 do Regulaminu (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.)
ilość pobrań: 200
Wzór umowy sprzedaży - załącznik nr 2 do Regulaminu (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.) 703,35KB zobacz
pdf 2022-11-08 Wniosek o zawarcie umowy inwestycyjnej - załącznik nr 3 do Regulaminu
ilość pobrań: 337
Wniosek o zawarcie umowy inwestycyjnej - załącznik nr 3 do Regulaminu 491,49KB zobacz
pdf 2022-11-08 Zasady wyceny urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych - załącznik nr 4 do Regulaminu
ilość pobrań: 352
Zasady wyceny urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych - załącznik nr 4 do Regulaminu 829,96KB zobacz
pdf 2022-11-08 Minimalne szczegółowe wymagania materiałowe - załącznik nr 5 do Regulaminu
ilość pobrań: 241
Minimalne szczegółowe wymagania materiałowe - załącznik nr 5 do Regulaminu 593,01KB zobacz
pdf 2022-11-08 Protokół odbioru - załącznik nr 6 do Regulaminu
ilość pobrań: 162
Protokół odbioru - załącznik nr 6 do Regulaminu 387,54KB zobacz
pdf 2022-11-08 Protokół wad i usterek - załącznik nr 6.1 do Regulaminu
ilość pobrań: 135
Protokół wad i usterek - załącznik nr 6.1 do Regulaminu 452,98KB zobacz
pdf 2023-03-13 Wzór umowy sprzedaży urządzeń wybudowanych przed wejściem w życie regulaminu. - załącznik nr 7 do Regulaminu.
ilość pobrań: 171
Wzór umowy sprzedaży urządzeń wybudowanych przed wejściem w życie regulaminu. - załącznik nr 7 do Regulaminu. 696,12KB zobacz
pdf 2022-11-08 Wniosek o wykup urządzeń - załącznik nr 8 do Regulaminu
ilość pobrań: 318
Wniosek o wykup urządzeń - załącznik nr 8 do Regulaminu 514,39KB zobacz
pdf 2022-11-08 Oświadczenie zgodne z Regulaminem odpłatnego nabywania urządzeń.pdf
ilość pobrań: 189
Oświadczenie zgodne z Regulaminem odpłatnego nabywania urządzeń.pdf 116,78KB zobacz
Kategoria: Odpłatne nabywanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie obowiązujące od dnia 17.11.2015r. do dnia 15.01.2018r. [9]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-11-08 Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, który obowiązywał od dnia 17.11.2015r. do dnia 15.01.2018r.
ilość pobrań: 167
Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, który obowiązywał od dnia 17.11.2015r. do dnia 15.01.2018r. 724,91KB zobacz
pdf 2023-03-13 Wzór umowy inwestycyjnej - załącznik nr 1 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.)
ilość pobrań: 168
Wzór umowy inwestycyjnej - załącznik nr 1 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.) 586,69KB zobacz
pdf 2022-11-08 Wzór umowy sprzedaży - załącznik nr 2 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.)
ilość pobrań: 113
Wzór umowy sprzedaży - załącznik nr 2 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.) 759,38KB zobacz
pdf 2022-11-08 Wniosek o zawarcie umowy inwestycyjnej - załącznik nr 3 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r.
ilość pobrań: 126
Wniosek o zawarcie umowy inwestycyjnej - załącznik nr 3 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. 551,02KB zobacz
pdf 2022-11-08 Zasady wyceny urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych - załącznik nr 4 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r.
ilość pobrań: 129
Zasady wyceny urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych - załącznik nr 4 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. 881,04KB zobacz
pdf 2022-11-08 Szczegółowe wymagania materiałowe - załącznik nr 5 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r.
ilość pobrań: 210
Szczegółowe wymagania materiałowe - załącznik nr 5 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. 850,28KB zobacz
pdf 2022-11-08 Protokół odbioru - załącznik nr 6 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r.
ilość pobrań: 107
Protokół odbioru - załącznik nr 6 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. 388,97KB zobacz
pdf 2022-11-08 Protokół wad i usterek - załącznik nr 6.1 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r.
ilość pobrań: 128
Protokół wad i usterek - załącznik nr 6.1 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. 453,49KB zobacz
pdf 2022-11-08 Wzór umowy sprzedaży urządzeń wybudowanych przed wejściem w życie regulaminu. - załącznik nr 7 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r.
ilość pobrań: 118
Wzór umowy sprzedaży urządzeń wybudowanych przed wejściem w życie regulaminu. - załącznik nr 7 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. 692,09KB zobacz
do góry