Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Infrastruktura techniczna

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie posiada miejski system ciepłowniczy, czyli ponad 22 km sieci ciepłowniczej. Obecnie zapotrzebowania na ciepło dla klientów Spółki zapewniają: kotłownia węglowa przy ul. Grażyńskiego 17, kotłownia gazowa przy ul. Skalnej 10 oraz kotłownia zewnętrzna - Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Kotłownia Grażyński

Zlokalizowana przy ul. Grażyńskiego 17 i stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia w ciepło dla miejskiego systemu ciepłowniczego w Mikołowie. Ciepło wytwarzane w kotłowni dostarczane jest do odbiorców za pomocą sieci ciepłowniczej o łącznej długości 17,48 km.

W kotłowni obecnie zainstalowane są dwa kotły węglowe: kocioł WR-10 oraz kocioł WR-10N o łącznej mocy 16,3 MW. Do opalania kotłów wykorzystywany jest miał węglowy.

Każdy z kotłów posiada indywidualne urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych w postaci dwustopniowego układu suchego odpylania z modułem oczyszczającym.

Kotłownia Grażyńskiego

Kotłownia Skalna

Zlokalizowana przy ul. Skalnej 10 i obsługuje budynki wielorodzinne przy ul. Skalnej 2,4,6,8,10 i 12 będące w zarządzie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ciepło wytworzone w kotłowni dostarczane jest odbiorcom za pomocą sieci niskich parametrów o łącznej długości 0,45 km.

Wyposażona jest w dwa kotły olejowo-gazowe o łącznej mocy zainstalowanej 1,50 MW. Głównym paliwem wykorzystywanym w tym źródle jest gaz ziemny wysokometanowy. Jako paliwo awaryjne używany jest również olej opałowy.

Rozpoczęto prace nad realizacją projektu pn. “Modernizacja systemu ciepłowniczego przy ul. Skalnej w Mikołowie”. Spółka uzyskała promesę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji.

Kotłownia Zewnętrzna

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. kupuje również część energii cieplnej w kotłowni zewnętrznej należącej do firmy Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach zlokalizowanej przy ul. Rybnickiej w Mikołowie.
Ciepło kupowane przez Spółkę w kotłowni CALOR rozprowadzane jest za pomocą własnej, wydzielonej sieci przesyłowej o łącznej długości 4,47 km. Zasila budynki ZGL na osiedlu Mickiewicza, budynki MSM na osiedlu Przy Plantach, Liceum Ogólnokształcące, przedszkole oraz trzech odbiorców indywidualnych przy ul. Żwirki i Wigury.

do góry