Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
 • Tłumacz języka migowego

Wodomierz ogrodowy

Podstawa prawna

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków istnieje możliwość odliczania ilości odprowadzanych ścieków z posesji w przypadku używania wody do podlewania ogrodów, innych celów ogrodniczych, pojenia inwentarza, celów technologicznych (tzw. wody bezpowrotnie zużytej). 

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniona wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Klienta.

Przebudowę instalacji wewnętrznej budynku, wykonanie podejścia w celu zamontowania dodatkowego wodomierza, łącznie z jego zakupem i montażem oraz ponowną legalizacją licznika wody, wykonuje Klient na koszt własny (art. 27 ust. 6).

Warunkiem uzyskania zgody na dodatkowy wodomierz do celów ogrodowych jest posiadanie aktualnej umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

 

Łap deszczówkę - oszczędzaj wodę i pieniądze

Procedura montażu dodatkowego opomiarowania wody do celów ogrodowych. 

 1. KLIENT składa w ZIM Sp. z o.o. w formie pisemnej wniosek o wydanie warunków technicznych dodatkowego opomiarowania wody do celów ogrodowych.
  Do wniosku należy dołączyć 2 egz. rzutu przyziemia budynku z zaznaczoną lokalizacją wodomierza głównego, wodomierza do celów ogrodowych oraz przewodu wodociągowego wychodzącego na ogród oraz zaworu czerpalnego.
  Do pobrania: wniosek o wydanie warunków technicznych dodatkowego opomiarowania wody do celów ogrodowych (zaznacz pkt 4)Do pobrania: przykładowe szkice rzutu budynku z lokalizacją wodomierza głównego i ogrodowego.
 2. ZIM Sp. z o.o. wydaje warunki techniczne dodatkowego opomiarowania wody do celów ogrodowych oraz uzgadnia lokalizację dodatkowego wodomierza do celów ogrodowych.
 3. KLIENT na podstawie otrzymanych warunków technicznych na własny koszt wykonuje montaż licznika ogrodowego.
 4. KLIENT po zamontowaniu dodatkowego wodomierza składa pisemne zgłoszenie odbioru wodomierza do celów ogrodowych.
  Do pobrania: zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru.
 5. ZIM Sp. z o.o. na podstawie zgłoszenia dokonuje odbioru i plombowania wodomierza.
 6. ZIM Sp. z o.o. kontaktuje się z Klientem w celu podpisania protokołu odbioru końcowego wodomierza do celów ogrodowych.
 7. ZIM Sp. z o.o. na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego przez Klienta sporządza w 2 egz. aneks do umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.
 8. ZIM Sp. z o.o. kontaktuje się z Klientem w celu podpisania aneksu.

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając pocztą na adres: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., przy ulicy Kolejowej 4, 43-190 Mikołów.

Rozliczenie i opłaty

Spółka będzie dokonywała rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków w oparciu o różnice wskazań wodomierzy: głównego i do celów ogrodowych z dniem zawarcia stosownej umowy.

ZIM Sp. z o.o. nie pobiera opłat za obsługę wniosków Klienta, ani za kontrolę montażu i oplombowanie wodomierzy.

Wodomierz dodatkowy a legalizacja.

Okres ważności legalizacji wodomierza do celów ogrodowych wynosi 5 lat i obowiązek legalizacyjny leży po stronie Klienta.

Legalizacja również traci ważność w przypadku:

 • stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania;
 • uszkodzenia wodomierza;
 • uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacyjnej lub plomby.

Legalizacja wodomierza do celów ogrodowych należy dokonać na podstawie wskazanych parametrów technicznych wodomierza, nakładki radiowej oraz modułu radiowego.

Do pobrania: parametry techniczne wodomierza do celów ogrodowych, nakładki radiowej oraz modułu radiowego.

Jak sprawdzić okres legalizacji swojego wodomierza:

 • Każdy wodomierz ma podaną datę od której okres legalizacji trwa 5 lat,
 • Informacja na temat okresu legalizacji dostępna na e-BOK.

Uwagi

 1. Wymiana wodomierza do celów ogrodowych na nowy nie wymaga aneksu do umowy.
 2. ZIM Sp. z o.o. nie świadczy usług montażu wodomierzy do celów ogrodowych i ich sprzedaży.
Kategoria: Wodomierz ogrodowy [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-03-02 Parametry techniczne wodomierza do celów ogrodowych, nakładki radiowej oraz modułu radiowego.pdf
ilość pobrań: 302
Parametry techniczne wodomierza do celów ogrodowych, nakładki radiowej oraz modułu radiowego.pdf 510,6KB zobacz
pdf 2022-10-05 Przykładowe szkice rzutu budynku z lokalizacją wodomierza głównego i ogrodowego.
ilość pobrań: 391
Przykładowe szkice rzutu budynku z lokalizacją wodomierza głównego i ogrodowego. 396,91KB zobacz
pdf 2022-10-05 Wniosek o wydanie warunków technicznych dodatkowego opomiarowania wody do celów ogrodowych (zaznacz punkt numer 4)
ilość pobrań: 399
Wniosek o wydanie warunków technicznych dodatkowego opomiarowania wody do celów ogrodowych (zaznacz punkt numer 4) 133,42KB zobacz
pdf 2023-03-10 Zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru
ilość pobrań: 566
Zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru 394,77KB zobacz
do góry