Sankcje ustawowe

 Na podstawie Ustawy z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. informuje, iż za nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków stosowane są następujące sankcje: 

 do 5.000 zł kary

  • za pobieranie wody bez zawarcia umowy,

  • za uszkodzenie wodomierza głównego, za zerwanie lub uszkodzenie plomby umieszczonej na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym za ingerowanie we właściwości lub funkcje metrologiczne wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

  do 10.000 zł kary

  • za odprowadzanie bez umowy ścieków

  • za wprowadzanie ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej 

 Organ orzekający karę może dodatkowo nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc pobierania wody lub odprowadzania ścieków bez zawartej umowy.

Informacje ważne

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Gniotek

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - lewa strona


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - prawa strona

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC SIERPNIA, WRZESIEŃ i PAŹDZIERNIK Bujaków

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ Paniowy, Borowa Wieś


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC LIPCA ORAZ SIERPIEŃ - MOKRE, ŚMIŁOWICE, GOJ

 

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.08.2019 R.

 

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W LIPCU I SIERPNIU - CENTRUM

 

URUCHOMIONO INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAPRASZAMY

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU I LIPCU - CENTRUM

 

DEMONTAŻ CIEPŁOMIERZY W ZWIĄZKU Z ICH LEGALIZACJĄ


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU - REGIELOWIEC

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W MAJU I CZERWCU - KAŁUŻE, WYMYŚLANKA

 

W MAJU ROZPOCZĘTO LEGALIZACYJNĄ WYMIANĘ WODOMIERZY NA RECIE


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA MIKOŁÓW


UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

 

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW - OBOWIĄZUJE OD 07.11.2018 R.

 

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności