Realizowane inwestycje

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W MIEŚCIE MIKOŁÓW – MODERNIZACJA KOTŁOWNI PRZY UL. GRAŻYŃSKIEGO

Zdjęcie

Zasypywanie ciepłociągu ul. Długa

14,25 mln zł netto zostało wydane  na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów”.

W ramach projektu przebudowano i wybudowano magistrale ciepłownicze wraz z infrastrukturą techniczną, zmodernizowano istniejące stacje wymienników ciepła, przebudowano i wybudowano sieci niskoparametrowe, zmodernizowano kotłownię przy ul. Grażyńskiego, zmodernizowano instalację odpylania i odprowadzania spalin oraz wybudowano nowy trójprzewodowy komin o wysokości 60 m.

Podstawowym wytwórcą ciepła dla budownictwa mieszkaniowego i komunalnego w mieście Mikołów jest Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., w której Gmina Mikołów posiada 100% udziałów. Spółka eksploatuje dwa źródła ciepła :

 - kotłownia Grażyński - - kocioł WR 12N; 2 kotły WR 10;  z systemem hydraulicznym, odpopielania i odżużlenia o łącznej mocy 35,26 MW

- kotłownia Skalna 10 - 2 kotły olejowo-gazowe o mocy 1,5 MW zbudowana w 2001 roku

Obydwa źródła  pracują na odrębne, nie połączone ze sobą sieci cieplne. Znaczna część miasta pozostawała nieuciepłowniona i była źródłem uciążliwych i szkodliwych zanieczyszczeń powietrza w tym dwutlenku węgla, pyłowych, a także dioksyn.

Kotłownia Grażyński na bazie której zaplanowano rozbudowę miejskiego systemu ciepłowniczego, po niemal 30 latach pracy wymagała już gruntownej modernizacji. Zużycie techniczne kotłów i urządzeń pomocniczych wymusiło konieczność rozpoczęcia modernizacji kotłowni wraz z odpopielaniem tak, aby dotrzymane zostały parametry emisji gazów i pyłów w nadchodzących latach.

Realizacja rzeczowa zadania trwała 5 lat. Rozpoczęła się już w 2007 roku i zakończyła w 2012r. Zmodernizowano kocioł oraz układ hydrauliczny kotłowni, a także wybudowano nowy komin trójprzewodowy wraz z modernizacją instalacji odpylania i odżużlania.

Ponadto, wybudowano sieć ciepłowniczą od ul. Bandurskiego do basenu, Gimnazjum nr 1, ul. Stara Droga i Młyńska w Mikołowie.

Wymienione zostały także dwa kolejne odcinki sieci ciepłowniczej: od kotłowni do ul. Bandurskiego oraz do ul. Pszczyńskiej. W kolejnym etapie prac została wybudowana nowa sieć od ul. Pszczyńskiej do Centrum miasta (prace zakończono w okolicy Domu Kultury).

W trakcie realizacji zadania zostało zmodernizowanych 5 stacji wymienników ciepła: SWC - Podleska, SWC - Okrzei, SWC – Grunwaldzkie, SWC – Kałuże oraz SWC – Górnicza.

Beneficjentem projektu jest Gmina Mikołów, zaś Podmiotem Realizującym Projekt – Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

 

Finansowanie zadania

Cała inwestycja realizowana była przy współudziale środków unijnych. Dofinansowana była z Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V - Środowisko.

Projekt finansowany został z dwóch źródeł: wkład własny ZIM 15% oraz dotacja z EFRR 85%.

 

Oczekiwane rezultaty

Inwestycja ta pozwoliła na uciepłownienie centrum miasta oraz na ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery.

W ramach zadania zostało wybudowane 3,6 km nowej sieci ciepłowniczej, a przebudowanej 0,4 km, co pozwoli na podłączenie do systemu nowych odbiorców ciepła. Dotychczasowa niska emisja budynków które zostały podłączone do sieci ciepłowniczej została trwale wyeliminowana co zmniejszyło ilości szkodliwych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w Mikołowie.

Osiągnięto w ramach realizacji projektu następujący efekt ekologiczny na koniec roku 2013:

-         zmniejszenie emisji do atmosfery SO2- o: 12,60 t/rok

-         zmniejszenie emisji do atmosfery CO2- o: 3 761 t/rok

-         zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów- o: 31,53 t/rok

-         zmniejszenie emisji do atmosfery NOx – o : 13,49 t/rok

Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków sieci ciepłowniczych, wpłynęła na wzrost sprawności przesyłu i niezawodność samej sieci.

Do nowo wybudowanej sieci przyłączono 72 gospodarstwa domowe oraz 6 budynków użyteczności publicznej z których jeden był opalany kotłami narzutowymi na koks.

Ponadto, modernizacja i rozbudowa źródła ciepła jakim jest kotłownia przy ul. Grażyńskiego spowodowała wzrost sprawności wytwarzania ciepła, niezawodności oraz ograniczenie ilości emitowanych zanieczyszczeń.

Zrealizowany projekt wpisuje się w liczne strategie i polityki rządowe, krajowe jak i regionalne, jest zgodny z gminnym programem ochrony środowiska, a przede wszystkim z Dyrektywą 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Informacje ważne

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Gniotek

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - lewa strona


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - prawa strona

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC SIERPNIA, WRZESIEŃ i PAŹDZIERNIK Bujaków

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ Paniowy, Borowa Wieś


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC LIPCA ORAZ SIERPIEŃ - MOKRE, ŚMIŁOWICE, GOJ

 

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.08.2019 R.

 

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W LIPCU I SIERPNIU - CENTRUM

 

URUCHOMIONO INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAPRASZAMY

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU I LIPCU - CENTRUM

 

DEMONTAŻ CIEPŁOMIERZY W ZWIĄZKU Z ICH LEGALIZACJĄ


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU - REGIELOWIEC

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W MAJU I CZERWCU - KAŁUŻE, WYMYŚLANKA

 

W MAJU ROZPOCZĘTO LEGALIZACYJNĄ WYMIANĘ WODOMIERZY NA RECIE


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA MIKOŁÓW


UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

 

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW - OBOWIĄZUJE OD 07.11.2018 R.

 

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności