Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
 • Tłumacz języka migowego

Deklaracja dostępności

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. .

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowe zostały przed dniem 23 września 2018 r.;
 • treść niewykorzystywana do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawana po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji;
 • treści które są w posiadaniu podmiotu publicznego a nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte;
 • wybrane treści i materiały dostępne na stronie, mogą posiadać błędy związane z dostępnością - dokładamy wszelkich starań aby w niedalekiej przyszłości wszystkie materiały na stronie były dostępne cyfrowe

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-11
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Wojciech Zięba, wojciech.zieba@zim.com.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 218 02 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4, 43 – 190 Mikołów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne i boczne. Główne wejście jest zlokalizowane naprzeciwko bramy wjazdowej przy ul. Kolejowej. Główne wejście jest ogólnodostępne. Boczne wejście znajduje się 20 metrów w lewo od głównego wejścia. Boczne wejście nie jest ogólnodostępne. Oba wejścia są wzajemnie widoczne. Do obu wejść prowadzą schody dwustopniowe. Główne wejście jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze po lewej stronie, wchodząc wejściem głównym do budynku. Na parterze znajduje się toaleta ogólnodostępna zlokalizowana na wprost wejścia głównego. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się schody prowadzące na I piętro do biur. I piętro nie jest ogólnodostępne.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Wejście główne jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Parking znajduje się na dziedzińcu siedziby spółki. Brak możliwości parkowania przed budynkiem frontowym od strony ulicy Kolejowej. Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowany na prawo od głównego wejścia.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Strona nie zapewnia możliwości korzystania z tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Informacje dodatkowe

Aplikacje mobilne

do góry