Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę

System zaopatrzenia w wodę miasta Mikołów oparty jest w głównej mierze na zakupie wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów bezpośrednio z sieci magistralnych oraz poborze wody z ujęcia wód podziemnych czwartorzędowych zlokalizowanego w Śmiłowicach eksploatowanego przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.

Ujęcie wody w Śmiłowicach składa się z jednej studni czerpiącej wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Wydajność ujęcia wynosi 91,5 m3/h (1520 m3/d). Ujęcie zaopatruje w wodę sołectwa Śmiłowice, Paniowy, Borową Wieś, Bujaków oraz część Mokrego. Wokół ujęcia wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej, strefa ochrony pośredniej oraz prowadzony jest monitoring osłonowy ujęcia celem ochrony jakości wody. Ujęcie eksploatuje wodę na podstawie decyzji nr MNO.6341.6.5.2014.BM1 z dnia 04.07.2014 r., ważnej do 12.09.2024 r.

Podstawowe zasilanie sołectwa Bujaków jest realizowane wodą z ujęcia w Śmiłowicach poprzez przepompownię wody zlokalizowaną przy ul. Korfantego.

 

Istniejące urządzenia wodociągowe umożliwiają całkowite pokrycie obecnych potrzeb wodnych miasta.
Na system dystrybucji wody w Mikołowie składa się 310,5 km sieci wodociągowych oraz 116,7 km przyłączy.

Stopień zaopatrzenia w wodę terenu miasta uznaje się za dobry. Z wodociągów korzysta obecnie prawie 100% mieszkańców Mikołowa. Pierścieniowy układ głównych wodociągów obejmujący swym zasięgiem miasto zapewnia niezawodność dostawy wody do odbiorców.

Na dzień 30.06.2015 r. w Mikołowie podłączonych do sieci wodociągowej było 7970 odbiorców indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Istnieją nieliczne gospodarstwa domowe na obrębie miasta,
w których ludzie korzystają z przydomowych studni, często czerpiąc wodę z I poziomu wodonośnego.

Informacje ważne

Wynajem lokali użytkowych

Modernizacja sieci w rejonie ul. Juliusza Słowackiego

Od 15 Czerwca zakład otwarty dla klientów

W dniu 12.06.2020 r., zakład czynny do godz. 12.00

Konserwacja systemów informatycznych w dniach od 10.06.2020 r. do 14.06.2020 r.

Od 1.06.2020 r., zmiany w godzinach pracy zakładu

WAŻNA INFORMACJA NR4 - KORONAWIRUS

Od 04.05.2020 r., zakład czynny do godz. 15.00

WAŻNA INFORMACJA NR3 - KORONAWIRUS

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.04.2020 R.

WAŻNA INFORMACJA NR2 - KORONAWIRUS

WAŻNA INFORMACJA - KORONAWIRUS

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 18.02.2020 r. do 17.02.2023 r. na terenie Gminy Mikołów

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Gniotek

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - lewa strona


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - prawa strona

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC SIERPNIA, WRZESIEŃ i PAŹDZIERNIK Bujaków

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ Paniowy, Borowa Wieś


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC LIPCA ORAZ SIERPIEŃ - MOKRE, ŚMIŁOWICE, GOJ

 

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W LIPCU I SIERPNIU - CENTRUM

 

URUCHOMIONO INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAPRASZAMY

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU I LIPCU - CENTRUM

 

DEMONTAŻ CIEPŁOMIERZY W ZWIĄZKU Z ICH LEGALIZACJĄ


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU - REGIELOWIEC

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W MAJU I CZERWCU - KAŁUŻE, WYMYŚLANKA

 

W MAJU ROZPOCZĘTO LEGALIZACYJNĄ WYMIANĘ WODOMIERZY NA RECIE


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA MIKOŁÓW


UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

 

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW - OBOWIĄZUJE OD 07.11.2018 R.

 

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności