Sankcje ustawowe

 Na podstawie Ustawy z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. informuje, iż za nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków stosowane są następujące sankcje: 

 do 5.000 zł kary

  • za pobieranie wody bez zawarcia umowy,

  • za uszkodzenie wodomierza głównego, za zerwanie lub uszkodzenie plomby umieszczonej na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym za ingerowanie we właściwości lub funkcje metrologiczne wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

  do 10.000 zł kary

  • za odprowadzanie bez umowy ścieków

  • za wprowadzanie ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej 

 Organ orzekający karę może dodatkowo nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc pobierania wody lub odprowadzania ścieków bez zawartej umowy.


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności