Wstrzymanie dostawy wody
  • Wstrzymanie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków z powodu zadłużenia

     Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

     W przypadku odcięcia dostawy wody z powyższej przyczyny Spółka udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i informuje o możliwościach korzystania z tego punktu.

     O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody Spółka zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

     Wznowienie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków następuje wyłącznie po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia, oraz po opłaceniu przez Odbiorcę kosztów dotyczących wznowienia świadczenia usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem.

  • Wstrzymanie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków z innych powodów

     Ustawa* "O zbiorowym zaopatrzeniu ..." przewiduje możliwość odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli:

  • przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

  • jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

  • został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

     W tych przypadkach Spółka nie udostępnia Odbiorcy zastępczego punktu poboru wody.

     *Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858).


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności