DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

strony internetowej Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848 z późn.zm.) transponującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe:

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Telefon: (32) 226 00 52
Fax: (32) 218 05 53
E-mail: sekretariat@zim.com.pl

Adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 4, 43 – 190 Mikołów

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-22.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-08.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • strona internetowa nie umożliwia zmiany wersji kontrastowej,
 • strona internetowa nie umożliwia zmiany wielkości czcionki.

Treści niedostępne:

 • obrazy na stronie nie posiadają alternatywnych tekstów,
 • strona nie posiada alternatywnych wersji plików pdf,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty inne niż niezbędne dla realizacji zadań podmiotu publicznego zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.
Na obecnej stronie zakładu www.zim.com.pl zamieszczane są proste treści w postaci aktualności i krótkich komunikatów.
W bieżącym roku planowana jest wymiana strony internetowej naszego zakładu na taką, która będzie zgodna z następującymi ustawami:
- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron  internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  (Dz.U. z  2019 r. poz. 848 z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn.zm.)

Skróty klawiaturowe:

Strona nie zawiera skrótów klawiszowych.

Tłumacz języka migowego:

Strona nie zapewnia możliwości korzystania z tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Aplikacje mobilne:

Podmiot publiczny nie posiada aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Zięba, wojciech.zieba@zim.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 218-02-03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dotyczy głównej siedziby podmiotu publicznego znajdującej się przy ul. Kolejowej 4 w Mikołowie:

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne od strony ulicy Kolejowej przez bramę główną i dziedziniec, podobnie wejście boczne. Odległość między wejściami głównym i bocznym wynosi 20 metrów. Są one wzajemnie widoczne. Do wejść prowadzą schody dwustopniowe. Wejście główne zaopatrzone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 2. Sekretariat znajduje się na piętrze na wprost schodów, wchodząc wejściem głównym do budynku.
 3. Nie ma przejść zabezpieczonych bramkami.
 4. Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób na wózkach. Na piętro z jednym korytarzem prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
 5. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 6. 6. Parking znajduje się na dziedzińcu siedziby spółki . Brak możliwości parkowania przed budynkiem frontowym od strony ulicy Kolejowej. Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności