Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
21/03 2024
#Edukacja

Światowy Dzień Wody 2024 “Woda dla pokoju”

Światowy Dzień Wody, który obchodzimy 22 marca ma na celu podnosić świadomość ekologiczną, ale również inspirować do działań mających na celu rozwiązanie kryzysu wodno-kanalizacyjnego, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Tegorocznym hasłem Światowego Dnia Wody jest “Woda dla pokoju” – podkreśla ono, że woda może stworzyć pokój, ale także wywołać konflikt.

Światowy Dzień Wody 2024

Pilna potrzeba zjednoczenia się

W miarę zwiększania się skutków zmiany klimatu i wzrostu populacji istnieje pilna potrzeba zjednoczenia się w obrębie krajów i pomiędzy nimi w celu ochrony i zachowania naszych najcenniejszych zasobów. Warto wiedzieć, że ponad 3 miliardy ludzi na całym świecie jest zależnych od wody przekraczającej granice państw. Jednak tylko 24 kraje na świecie podpisały umowy o współpracy w zakresie całości wspólnych zasobów wodnych.

Zdrowie publiczne i dobrobyt oparte na dostępie do wody

Kiedy wody jest mało lub jest ona zanieczyszczona, a także, gdy ludzie mają problemy z jej dostępnością, mogą wzrosnąć napięcia między społecznościami i krajami. Zdrowie publiczne i dobrobyt, systemy żywnościowe i energetyczne, produktywność gospodarcza i integralność środowiskowa – wszystkie opierają się na dobrze funkcjonującym i sprawiedliwie zarządzanym obiegu wody. Oznacza to, że niedyskryminacja i równość w zapewnianiu dostępu do wody i urządzeń sanitarnych mogą mieć pozytywny wpływ na całe społeczeństwo.

Światowy Dzień Wody 2024

Współpracując na rzecz zrównoważenia, woda może być siłą rozwoju

Pokojowa współpraca wokół wody może przejeść wszystkie sektory życia. Współpracując na rzecz zrównoważenia praw człowieka i jego potrzeb woda może być siłą stabilizującą oraz katalizatorem zrównoważonego rozwoju. Z biegiem czasu przypadków współpracy było znacznie więcej niż konfliktów o wodę, ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.

Pokojowe zarządzania zasobami wodnymi zaczyna się na poziomie lokalnym

Na poziomie lokalnym i krajowym różni użytkownicy wody – w szczególności przedsiębiorstwa wodociągowe i sanitarne, energetyka, żywność i przemysł – muszą współpracować w ramach zintegrowanego podejścia do zarządzania zasobami wodnymi i promować gospodarkę o obiegu zamkniętym, która spełnia prawa człowieka. Na poziomie dorzecza kraje powinny opracować porozumienia i powołać instytucje w celu pokojowego zarządzania zasobami wodnymi przekraczającymi granice międzynarodowe.

Współpraca na wodach transgranicznych jest niezbędna dla pokoju i dobrobytu. Rządy powinny współpracować dwustronnie, regionalnie lub globalnie - na przykład poprzez podpisanie i wdrożenie Konwencji Narodów Zjednoczonych o wodzie i Konwencji o ciekach wodnych.

Światowy Dzień Wody 2024

Nasze działania są istotne

W naszym życiu możemy również zadbać o to, aby wszystkie nasze działania były wykonywane w sposób odpowiedzialny oraz chroniły zasoby wodne i ekosystemy, zgodnie z prawem. Wszyscy musimy zjednoczyć się wokół wody i używać jej dla pokoju, kładąc podwaliny pod bardziej stabilne i dostatnie jutro. Współpracując w kwestii wody, wywołujemy pozytywny efekt falowy – wspierając harmonię, generując dobrobyt i budując odporność na wspólne wyzwania. Musimy działać, mając świadomość, że woda to nie tylko zasób, z którego należy korzystać i o który należy konkurować – jest to prawo człowieka nieodłącznie związane z każdym aspektem życia.

Podczas Światowego Dnia Wody wszyscy musimy zjednoczyć się wokół wody i wykorzystywać ją dla pokoju, kładąc podwaliny pod bardziej stabilne i dostatnie jutro.

Najważniejsze przesłania na Światowy Dzień Wody 2024

  • Woda może stworzyć pokój lub wywołać konflikt. Kiedy wody jest mało lub gdy ludzie mają trudności z dostępem do niej, napięcie może wzrosnąć. Współpracując w sprawie wody, możemy zrównoważyć zapotrzebowanie wszystkich na wodę i pomóc ustabilizować świat.
  • Dobrobyt i pokój zależą od wody. Ponieważ narody radzą sobie ze zmianami klimatycznymi, masowymi migracjami i niepokojami politycznymi, w centrum swoich planów muszą umieścić współpracę w zakresie wody.
  • Woda może nas wyprowadzić z kryzysu. Możemy wspierać harmonię między społecznościami i krajami, jednocząc się wokół sprawiedliwego i zrównoważonego korzystania z wody – od konwencji Narodów Zjednoczonych na poziomie międzynarodowym po działania na poziomie lokalnym.

 

Wszyscy mamy swoją rolę do odegrania. Ty i Twoja rodzina też!

Działaj w myśl zasady myślę globalnie, działam lokalnie!

Dbaj o lokalne zasoby wody!

 

Publikacja została przygotowana na podstawie materiałów od Agencji ONZ ds. Wody (UN Water).

Źródło: https://www.un.org/en/observances/water-day

 

do góry