Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
 • Tłumacz języka migowego

Modernizacja systemu ciepłowniczego przy ul. Skalnej

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. przystąpił do realizacji projektu “Modernizacja systemu ciepłowniczego przy ul. Skalnej”, tak aby zmniejszyć negatywne oddziaływania Spółki na środowisko, w tym poprawić jakość powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia celów polityki ekologicznej UE jest budowa instalacji o minimalnym oddziaływaniu na środowisko, tj. o minimalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesu spalania paliwa, czyli instalacje kogeneracyjne.

Kogeneracja to skojarzona produkcja energii. W jednym procesie technologicznym – spalania np. gazu lub biogazu – łączy wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Dzięki kogeneracji wykorzystujemy pierwotną energię znacznie efektywniej niż w przypadku produkcji w źródłach konwencjonalnych. Innymi słowy: do wytworzenia tych samych ilości prądu i ciepła zużywa się mniej paliwa niż podczas produkcji rozdzielonej.

Realizacja projektu  “Modernizacja systemu ciepłowniczego przy ul. Skalnej” pozwoli na osiągnięcie następujących celów:

 • Ochrona środowiska naturalnego poprzez poprawę efektywności wykorzystywanych paliw pierwotnych.
 • Przebudowa źródła ciepła pracującego na potrzeby lokalnego systemu ciepłowniczego w Mikołowie.
 • Budowa modułów kogeneracyjnych i magazynu ciepła.
 • Budowa sieci ciepłowniczych.
 • Budowa kotłowni szczytowej.

Projekt zakłada przebudowę układu źródłowego pracującego na potrzeby lokalnego systemu ciepłowniczego  wraz z serwisem jednostek kogeneracyjnych wraz z armaturą towarzyszącą dla zasilania budynków Skalna 2-12 w Mikołowie obejmującego zadania:

 1. Elektrociepłownia kontenerowa (Kogeneracja Skalna) - określane dalej jako: budowa zespołów kogeneracyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. przyłączami sieci gazowej, wod-kan, elektrycznej, stacją transformatorową, drogą dojazdową, ogrodzeniem, ekranami akustycznymi i/lub innymi urządzeniami zabezpieczającymi przed emisją hałasu);
 2. Kotłownia szczytowa - określana dalej jako: przebudowa istniejącej kotłowni szczytowej w budynku Skalna 10;
 3. Sieci ciepłownicze preizolowane - określane dalej jako: budowa systemu dwuprzewodowych sieci ciepłowniczych preizolowanych z indywidualnymi, kompletnymi (obejmującymi m.in. pompy cyrkulacyjne oraz zasobniki c.w.u.) węzłami ciepłowniczymi, zlokalizowanymi w piwnicach budynków nr 8, 10, 12 oraz jako wolnostojące dla budynków nr 2, 4, 6;
 4. Magazyn ciepła niezbędny do prawidłowej pracy modułów kogeneracyjnych – określany dalej budowa magazynu ciepła i układu sterowania i automatyki.
 5. Serwis – określany dalej jako: usługa serwisowa zespołów kotłów gazowych oraz agregatów kogeneracyjnych wraz z instalacjami i armaturą towarzyszącą

Po realizacji powyższego projektu produkcja ciepła na potrzeby systemu ciepłowniczego będzie pochodzić w ponad 75% z kogeneracji.

do góry