Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
 • Tłumacz języka migowego

Procedura budowy przyłączy wod-kan

Schemat procedury budowy przyłączy wod-kan dla nieruchomości zlokalizowanych tylko w granicach gminy Mikołów.

 1. KLIENT składa w ZIM Sp. z o.o. w formie pisemnej wniosek o wydanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Klient nie jest zobligowany do złożenia wniosku na wzorze przygotowanym przez Spółkę, jednakże złożony wniosek musi zawierać wszystkie elementy zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.).
  Do wniosku należy dołączyć 2 egz. planu sytuacyjnego z naniesionym uzbrojeniem terenu oraz należy określić numer i lokalizację działki, której wniosek dotyczy. Budowa przyłączy wod-kan dotyczy nieruchomości, które są zlokalizowane tylko w granicach gminy Mikołów.
  Do pobrania: wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan (zaznacz pkt 2).
 2. ZIM Sp. z o.o. wydaje warunki przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
  ZIM Sp. z o.o. opracowuje warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub wydaje odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej oraz 45 dni od dnia złożenia wniosku w pozostałych przypadkach. Zgodnie z art.19a ust 2 Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1437 z późn. zm.) w uzasadnionych przypadkach ZIM Sp. z o.o. może przedłużyć powyższe terminy odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Klienta.
 3. KLIENT na podstawie otrzymanych warunków przyłączenia zleca we własnym zakresie opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza/y.
 4. KLIENT składa wraz z wnioskiem o uzgodnienie min. 2 egz. projektu. 
  Do pobrania: wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (zaznacz pkt 6).
 5. ZIM Sp. z o.o. weryfikuje złożony projekt. 
 6. ZIM Sp. z o.o. jeśli projekt jest kompletny i wykonany zgodnie z otrzymanymi warunkami, uzgadnia go pozytywnie. 
 7. KLIENT po pozytywnym uzgodnieniu projektu może przystąpić do wykonania we własnym zakresie przyłącza/y. 
 8. KLIENT na 7 dni przed przystąpieniem do robót budowlanych składa w ZIM Sp. z o.o pisemne zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru przyłącza/y.
  Do pobrania: zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru.
 9. ZIM Sp. z o.o. na podstawie zgłoszenia i uzgodnionego projektu dokonuje nadzoru branżowego i odbioru technicznego przyłącza/y.
 10. ZIM Sp. z o.o. kontaktuje się z Klientem w celu podpisania protokołu odbioru technicznego przyłącza/y.
 11. KLIENT jest zobowiązany dostarczyć inwentaryzację geodezyjną przyłącza/y do ZIM Sp. z o.o. Klient zleca wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych uprawnionemu geodecie. Powykonawcza inwentaryzacja jest podstawą sporządzenia protokołu końcowego przyłącza/y.
 12. ZIM Sp. z o.o. sporządza protokół końcowy przyłącza/y i kontaktuje się z Klientem w celu podpisania tego protokołu.
 13. KLIENT w chwili podpisania protokołu odbioru końcowego składa wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.
  Do pobrania: wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 14. ZIM Sp. z o.o. sporządza w 2 egz. umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków. 
 15. ZIM Sp. z o.o. kontaktuje się z Klientem w celu podpisania umowy.
 16. Zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków pomiędzy Klientem a Spółką nastąpi na podstawie podpisanej przez obie Strony umowy.

Ponadto informujemy, że prace projektowe i wykonawcze budowy przyłącza/y wykonuje Inwestor we własnym zakresie zgodnie z “ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.”

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając pocztą na adres: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., przy ulicy Kolejowej 4, 43-190 Mikołów.

Kategoria: Procedura budowy przyłączy wod-kan [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-10-05 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (zaznacz punkt numer 6)
ilość pobrań: 511
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (zaznacz punkt numer 6) 133,42KB zobacz
pdf 2022-10-05 Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan (zaznacz punkt numer 2)
ilość pobrań: 837
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan (zaznacz punkt numer 2) 133,42KB zobacz
pdf 2023-10-13 Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków
ilość pobrań: 804
Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków 85,18KB zobacz
pdf 2023-03-10 Zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru
ilość pobrań: 566
Zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru 394,77KB zobacz
do góry