Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
 • Tłumacz języka migowego

Procedura rozbudowy sieci wod-kan

Schemat procedury rozbudowy sieci wod-kan dla nieruchomości w rejonach których brak jest sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej będących w eksploatacji spółki ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie.

 1. KLIENT składa w ZIM Sp. z o.o. w formie pisemnej wniosek o wydanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Klient nie jest zobligowany do złożenia wniosku na wzorze przygotowanym przez Spółkę, jednakże złożony wniosek musi zawierać wszystkie elementy zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.).
  Do wniosku należy dołączyć 2 egz. planu sytuacyjnego z naniesionym uzbrojeniem terenu oraz należy określić numer i lokalizację działki, której wniosek dotyczy. Budowa przyłączy wod-kan dotyczy nieruchomości, które są zlokalizowane tylko w granicach gminy Mikołów.
  Do pobrania: wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan (zaznacz pkt 2).
 2. ZIM Sp. z o.o. po dokładnej weryfikacji pisemnie informuje Klienta o braku sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie działki budowlanej podanej we wniosku. Informuje również o możliwości rozbudowy sieci wod-kan przez indywidualnych Inwestorów z własnej inicjatywy w ramach Regulaminu odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
 3. KLIENT zainteresowany rozbudową sieci wod-kan dobrowolnie składa wniosek o zawarcie umowy inwestycyjnej w ZIM Sp. z.o.o. 
  Do pobrania: wniosek o zawarcie umowy inwestycyjnej - załącznik nr 3 do Regulaminu.
 4. ZIM Sp. z o.o. po zakończeniu weryfikacji wniosku sporządza umowę inwestycyjną.
  Do pobrania: wzór umowy inwestycyjnej - załącznik nr 1 do Regulaminu (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.).
 5. KLIENT po otrzymaniu umowy inwestycyjnej podpisuje każdy egzemplarz i parafuje każdą stronę umowy w ciągu 3 miesięcy od dnia jej otrzymania. Składa wszystkie podpisane egzemplarze umowy inwestycyjnej w ZIM Sp. z o.o.
 6. ZIM Sp. z o.o. opracowuje warunki przyłączenia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza/y. Podpisanie umowy inwestycyjnej ze strony Spółki i wydanie warunków nastąpi nie później niż do 10 dni roboczych od dnia dostarczenia podpisanej umowy inwestycyjnej przez Inwestora do tut. zakładu.
 7. KLIENT na podstawie otrzymanych warunków przyłączenia zleca  we własnym zakresie opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci i przyłącza/y. 
 8. KLIENT składa wraz z wnioskiem o uzgodnienie min. 2 egz. projektu.
  Do pobrania: wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (zaznacz pkt 6).
 9. ZIM Sp. z o.o. weryfikuje złożony projekt.
 10. ZIM Sp. z o.o. jeśli projekt jest kompletny i wykonany zgodnie z otrzymanymi warunkami, uzgadnia go pozytywnie.
 11. KLIENT po pozytywnym uzgodnieniu projektu może przystąpić do wykonania we własnym zakresie rozbudowy sieci i przyłącza/y. 
 12. KLIENT na 7 dni przed przystąpieniem do robót budowlanych składa w ZIM Sp. z o.o pisemne zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru sieci i przyłącza/y.
  Do pobrania: zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru.
 13. ZIM Sp. z o.o. na podstawie zgłoszenia i uzgodnionego projektu dokonuje nadzoru branżowego i odbioru technicznego sieci i przyłącza/y.
 14. KLIENT jest zobowiązany dostarczyć do ZIM Sp. z o.o. komplet dokumentów niezbędnych do spisania protokołu odbioru technicznego i końcowego:
  1. powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sieci i przyłącza/y, sporządzoną przez uprawnionego geodetę,
  2. atesty, deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów,
  3. w przypadku urządzeń wodociągowych - badanie wody i próbę szczelności wodociągu,
  4. w przypadku urządzeń kanalizacji sanitarnej – inspekcję telewizyjną na płycie CD wraz z opisem,
  5. kopie dziennika budowy wraz z zaświadczeniem kierownika o zakończeniu inwestycji.
 15. ZIM Sp. z o.o. kontaktuje się z Klientem w celu podpisania protokołu odbioru technicznego i końcowego sieci i przyłącza/y.
 16. KLIENT w chwili podpisania protokołu odbioru końcowego składa wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.
  Do pobrania: wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 17. ZIM Sp. z o.o. sporządza w 2 egz. umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków. 
 18. ZIM Sp. z o.o. kontaktuje się z Klientem w celu podpisania umowy.
 19. Zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków pomiędzy Inwestorem a Spółką nastąpi na podstawie podpisanej przez obie Strony umowy.

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając pocztą na adres: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., przy ulicy Kolejowej 4, 43-190 Mikołów.

Kategoria: Procedura rozbudowy sieci wod-kan [6]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-10-05 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (zaznacz punkt numer 6)
ilość pobrań: 511
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (zaznacz punkt numer 6) 133,42KB zobacz
pdf 2022-10-05 Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan (zaznacz punkt numer 2)
ilość pobrań: 832
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan (zaznacz punkt numer 2) 133,42KB zobacz
pdf 2022-11-08 Wniosek o zawarcie umowy inwestycyjnej - załącznik nr 3 do Regulaminu
ilość pobrań: 294
Wniosek o zawarcie umowy inwestycyjnej - załącznik nr 3 do Regulaminu 491,49KB zobacz
pdf 2023-10-13 Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków
ilość pobrań: 804
Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków 85,18KB zobacz
pdf 2023-03-13 Wzór umowy inwestycyjnej - załącznik nr 1 do Regulaminu (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.)
ilość pobrań: 353
Wzór umowy inwestycyjnej - załącznik nr 1 do Regulaminu (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.) 605,14KB zobacz
pdf 2023-03-10 Zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru
ilość pobrań: 566
Zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru 394,77KB zobacz
do góry