Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Zanieczyszczenie wód

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego bezpośrednio i pośrednio wpływa na jakość wód. Zanieczyszczenie wód ma taki sam wpływ na dostępność wody pitnej jak jej zużycie przez gospodarstwa domowe czy różne gałęzie przemysłowe. Zmiana naszych nawyków na bardziej proekologiczne może się okazać kluczowa dla dalszych losów naszej wspólnej planety. Warto zacząć od najprostszego, czyli oszczędność wody, a my podamy Ci do tego kilka wskazówek.

Tylko 10% rzek w Polsce ma potencjał ekologiczny dobry albo bardzo dobry, 60% umiarkowany, a 30% słaby lub zły. Woda jest zasobem odnawialnym, podlega samooczyszczeniu, ale proces ten wymaga długiego czasu. Dlatego ilość dostępnej czystej wody stale się kurczy.

Źródłem zanieczyszczonej wody są:

  • rolnictwo (chemiczne środki pielęgnacji i ochrony roślin),
  • przemysł (szkodliwe pyły, gazy oraz ścieki),
  • transport (wyciekające paliwa, spaliny, guma z opon ścieranych podczas jazdy),
  • gospodarstwa domowe (spalanie odpadów, w tym śmieci plastikowe, niewłaściwa segregacja śmieci)
  • dzikie wysypiska śmieci lub nieprawidłowo zabezpieczone wysypiska
  • niska emisja ze spalania węgla w celach grzewczych (gazy, szkodliwy pył)
  • miasta i jej brak skanalizowania, brak oczyszczalni ścieków czy nieszczelne szamba.

Ochrona przed zanieczyszczeniem wód pochodzącym z różnych źródeł jest zatem koniecznością. Stosowane są rygorystyczne wytyczne, obejmujące zarówno zakłady przemysłowe jak i właścicieli gospodarstw domowych. Szczególnie tych, którzy korzystają z szamba. Taki zbiornik powinien być idealnie szczelny i regularnie opróżniany. Korzystanie z nieszczelnego szamba stanowi zagrożenie bakteriologiczne, którego następstwem jest skażenie wody podziemnej. W takim wypadku szkodzimy więc sobie, rodzinie i wszystkim sąsiadom!

do góry