Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Oczyszczalnia ścieków “Centrum”

Lokalizacja

Oczyszczalnia Ścieków ,,Centrum" zlokalizowana jest przy ul. Dzieńdziela 50 w północnej części miasta Mikołów, na lewym brzegu cieku Jamna. Działka oczyszczalni jest ogrodzona   i zajmuje powierzchnię ok. 1,42 ha.

Oczyszczalnia Ścieków “Centrum” jest oczyszczalnią komunalną i odbiera ścieki systemem kanalizacyjnym tylko z terenu miasta Mikołów. Dodatkowo do oczyszczalni dowożone są ścieki z pobliskich nieskanalizowanych dzielnic Mikołowa.

Oczyszczalnia Ścieków

Historia

Oczyszczalnię Ścieków ,,Centrum" przekazano do eksploatacji Zakładowi Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w grudniu 2005 r. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna-chemiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów, czyli azotu i fosforu.

Proces technologiczny oczyszczania ścieków i obróbka osadu ściekowego

Ścieki dopływają do oczyszczalni systemem kanalizacji ogólnospławnej oraz są dowożone taborem asenizacyjnym z wypompowanych zbiorników bezodpływowych

Etapy procesu:

  1. Wstępny mechanizm oczyszczania ścieków  to krata zgrzebłowa - usuwa grubsze zanieczyszczenia stałe i substancje wleczone.
  2. Kolejny etap oczyszczania mechanicznego to  węzeł sitopiaskowników – usuwanie skratek (mniejsze zanieczyszczenia), piasku i tłuszczu.
  3. Mechanicznie oczyszczone ścieki poddawane są biologicznemu procesowi  oczyszczania w bioreaktorach z osadem czynnym, w warunkach beztlenowych i tlenowych (zintegrowane usuwanie związków węgla, azotu, fosforu)
  4. Klarowanie oczyszczonych ścieków następuje w osadnikach radialnych, gdzie korytkiem  przez rurociąg odpływowy odprowadzane są do cieku Jamna. Częśćz nich służy jako woda technologiczna wspomagająca procesy technologiczne.
  5. Unieszkodliwianie osadów nadmiernych odbywa się na prasie filtracyjnej, po tym etapie osady są stosowane do użyźniania gleby.

W okresie intensywnych opadów wody deszczowe gromadzone są w czterech zblokowanych osadnikach, a następnie kierowane do przeróbki mechaniczno - biologicznej oczyszczalni jw.

Podstawa prawna

Oczyszczalnia posiada:

  • pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do cieku Jamna wydane Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Gliwice.
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydane Decyzją Starosty Mikołowskiego.
do góry