Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Odprowadzanie i oczyszczanie

Miejski system kanalizacyjny, czyli ponad 240 km kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz 72 km kanalizacji deszczowej obejmuje przeważający obszar gminy Mikołów. Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe oraz część wód opadowych są odprowadzane kolektorami do oczyszczalni ścieków „CENTRUM”, a po ich oczyszczeniu do potoku Jamna, stanowiącej dopływ Kłodnicy, a dalej górnej Odry.

Kanalizacja ogólnospławna

W części śródmiejskiej oraz centrum miasta funkcjonuje system kanalizacji ogólnospławnej, której długość wynosi 29 km oraz system kanalizacji rozdzielczej.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

W pozostałej części Mikołowa w ramach projektu "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów" w latach od 2009 do 2015 została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej, a w niektórych miejsca również została wybudowana sieć kanalizacji deszczowej pełniąca funkcję odwodnienia dróg. Sumaryczna długość kanalizacji sanitarnej w gminie wynosi ponad 211 km, tym ponad 194 km kanalizacji grawitacyjnej oraz 72 km kanalizacji deszczowej.

Obszary poza zasięgiem

Poza zasięgiem kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mikołów znajdują się niewielkie obszary Gminy, które ze względu na techniczno-ekonomiczny aspekt nie mają możliwości bezpośredniego podłączenia się do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Obszary te będą monitorowane i uwzględnione do realizacji w przyszłych latach pod warunkiem zwiększenia się gęstości zabudowy w danym rejonie oraz możliwości finansowych Spółki.

do góry