Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Zaopatrzenie w wodę

Zakład Inżynierii Miejskiej dostarcza wodę najwyższej jakości. Spółka eksploatuje ponad 265 km sieci wodociągowej dostarczając wodę dla około 40 tysięcy odbiorców zarówno indywidualnych, jak i prowadzących działalność.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach

Na terenie Mikołowa są zlokalizowane sieci magistralne należące do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. System zaopatrzenia w wodę miasta Mikołów oparty jest w głównej mierze na zakupie wody od GPW.

Ujęcie wody “Śmiłowice”

Oprócz powyższego, Zakład Inżynierii Miejskiej posiada własne ujęcie wody podziemnej w Śmiłowicach, z którego pobierana jest woda dla potrzeb gospodarczych i bytowych.

Ujęcie wody w Śmiłowicach składa się z jednej studni czerpiącej wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego, która jest poddawana stałej dezynfekcji podchlorynem sodu. Pobrana woda z ujęcia odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ujęcie zaopatruje w wodę sołectwa Śmiłowice, Bujaków Paniowy i Borową Wieś. Wokół ujęcia wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej oraz prowadzony jest monitoring osłonowy ujęcia celem ochrony jakości wody.

Ujęcie Śmiłowice

Istniejące urządzenia wodociągowe umożliwiają całkowite pokrycie obecnych potrzeb wodnych miasta Mikołów. Stopień zaopatrzenia w wodę terenu miasta uznaje się za dobry. Z wodociągów korzysta obecnie prawie 100% mieszkańców Mikołowa. Pierścieniowy układ głównych wodociągów obejmujący swym zasięgiem miasto zapewnia niezawodność dostawy wody do odbiorców. Istnieją nieliczne gospodarstwa domowe na obrębie miasta,w których ludzie korzystają z przydomowych studni, często czerpiąc wodę z I poziomu wodonośnego.

do góry