Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
 • Tłumacz języka migowego

Regulamin konkursu plastycznego "Woda w moim życiu" dla mikołowskich dzieci

 1. Organizatorem Konkursu jest: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4, 43 – 190 Mikołów, KRS: 0000149836.
 2. Konkurs jest organizowany w ramach kampanii ekologicznej “Oszczędzaj wodę pitną! cz. 2”.
 3. Koordynatorem Konkursu jest Urszula Renner, e-mail: konkurs@zim.com.pl
  tel: 32 218 02 04; 32 218 02 09
 4. Celem Konkursu jest:
  • kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych wśród dzieci;
  • upowszechnienie wiedzy na temat oszczędzania wody;
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez wykorzystanie różnych metod i technik malarskich;
  • inspirowanie do aktywności twórczej i proekologicznej.
 5. Prace plastyczne można składać w siedzibie Organizatora lub przesyłać na adres Organizatora
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2024 r. W przypadku wysyłki pracy decyduje data stempla pocztowego. Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

I. Zasady ogólne:

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie internetowej www.zim.com.pl.
 2. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika na udział w Konkursie na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5-8 lat i polega na wykonaniu pracy plastycznej związanej z tematem Konkursu tj. „Woda w moim życiu”.
 4. W ramach Konkursu zostały wyodrębnione dwie kategorie Uczestników:
  1. przedszkolaki w wieku 5-6 lat;
  2. uczniowie w wieku 7-8 1at.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 6. Egzemplarz pracy plastycznej zgłoszonej do Konkursu nie będzie zwracany Uczestnikowi - przechodzi na własność Organizatora z chwilą jego przekazania Organizatorowi w ramach Konkursu.
 7. Z chwilą przekazania pracy Organizatorowi w ramach Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z pracy plastycznej zwanej dalej utworem bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym również w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursami organizowanymi przez Organizatora o tematyce ekologicznej, a także na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich przez Organizatora w celach promocyjnych i marketingowych w tym na ulotkach reklamowych, kalendarzach marketingowych i innych gadżetach Organizatora.
 8. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na ogłoszenie wyników Konkursu poprzez opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu oraz pracy plastycznej na stronie Organizatora www.zim.com.pl, na profilu Facebook Organizatora o nazwie Zakład Inżynierii Miejskiej Mikołów oraz w lokalnej prasie tj. w Gazecie Mikołowskiej.

II. Warunki Konkursu:

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest terminowe złożenie w kopercie pracy plastycznej wraz z uzupełnionymi i podpisanymi dokumentami stanowiącymi załączniki nr 1-2 do Regulaminu. Kopertę należy opisać: „Konkurs plastyczny – Woda w moim życiu”.
 2. Prace plastyczne biorące udział w Konkursie muszą spełniać poniższe wymagania: 
  1. być wykonane zgodnie z tematem Konkursu „Woda w moim życiu”
  2. wykonane w formie płaskiej dowolną techniką malarską;
  3. w formacie A4 lub A3;
  4. być wykonane samodzielnie przez Uczestnika.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę. W przypadku przesłania przez Uczestnika Konkursu większej liczby prac, Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru spośród prac, jednej pracy plastycznej podlegającej ocenie. Pozostałe prace nie będą brane pod uwagę. Organizator nie weźmie pod uwagę również pracy plastycznej wykonanej przez większą ilość osób (praca zespołowa).
 4. Praca plastyczna, co do której Organizator poweźmie wątpliwość, że może ona naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawo do wizerunku lub inne dobra osobiste podlega odrzuceniu przez Organizatora i nie będzie brana pod uwagę.
 5. Prace plastyczne niezgodne z Regulaminem Konkursu nie będą brane pod uwagę.
 6. Uczestnik przekazując pracę plastyczną na własne ryzyko i we własnym imieniu ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. Tym samym Uczestnik zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikających z faktu publikacji pracy plastycznej przez Organizatora.

III. Ocena prac plastycznych i ogłoszenie wyników:

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja powołana przez Organizatora. Kryteria oceny są ustalone w następujący sposób:
  • zgodność pracy z tematem;
  • jakość wykonania;
  • oryginalność, pomysłowość, nieszablonowość;
  • walory artystyczne (tj. np. kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania).
 2. Decyzje Komisji są nieodwołalne i ostateczne.
 3. Organizator przyzna w każdej z wymienionych kategorii trzy nagrody główne za zajęcie I, II
  i III miejsca Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 4. Nagrodami w konkursie są:
  • Miejsce I - nagrody rzeczowe o wartości do 200 zł,
  • Miejsce II - nagrody rzeczowe o wartości do 150 zł,
  • Miejsce III - nagrody rzeczowe o wartości do 100 zł.
 5. Dyrektorzy Przedszkoli i laureaci zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. W wiadomości organizator poinformuje o sposobie wręczenia nagród.
 6. Ogłoszenie wyników odbędzie się najpóźniej do dnia 31.05.2024 r. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez publikację imienia i nazwiska laureatów Konkursu zgodnie z pkt. I ppkt. 8 powyżej.
 7. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, Laureaci niniejszego Konkursu zwolnieni są z opłaty podatku od nagrody.

IV. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, odwołania lub unieważnienia Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji jeśli dane te pochodzą od Uczestników Konkursu.
 3. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
Kategoria: Załączniki do regulaminu konkursu plastycznego „Woda w moim życiu” dla dzieci [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-04-12 Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy
ilość pobrań: 81
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy 217,65KB zobacz
pdf 2024-04-12 Załącznik nr 2. Klauzula informacyjna
ilość pobrań: 77
Załącznik nr 2. Klauzula informacyjna 392,81KB zobacz
do góry