Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
 • Tłumacz języka migowego

Regulamin zwiedzania miejskiej Oczyszczalni Ścieków “Centrum” w Mikołowie

I        

 1. Oczyszczalnia Ścieków “Centrum” należąca do Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie (dalej: ,,ZIM’’) zlokalizowana jest przy ul. Dzieńdziela 50 w Mikołowie. Niniejszy Regulamin reguluje warunki oraz zasady zwiedzania Oczyszczalni Ścieków zwanej dalej: ,,Oczyszczalnią’’.
 2. Wszyscy zwiedzający zobowiązani są zapoznać się niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem zwiedzania.
 3. Opiekunowie uczestników w wieku poniżej 18 roku życia mają obowiązek zapoznać podopiecznych z niniejszym Regulaminem. Opiekunowie uczestników mają w szczególności obowiązek poinformować uczestników o zagrożeniach występujących na terenie Oczyszczalni zawartych pkt IV, a także we własnym zakresie przeprowadzić wywiad, czy stan zdrowia uczestników pozwala na przebywanie w środowisku zagrożeń biologicznych i chemicznych.
 4. Oczyszczalnia udostępniana jest do zwiedzania wyłącznie grupom zorganizowanym.
 5. Grupy uczestników nadzorowane są przez opiekunów - min. jeden opiekun na 10 uczestników, przy czym maksymalna liczba osób w grupie nie może przekroczyć 30 osób licząc wraz z opiekunami. Obowiązkiem opiekunów grupy jest zapewnienie opieki uczestnikom oraz utrzymanie porządku i spokoju w grupie.
 6. Dolna granica wieku uczestników wynosi 7 lat.
 7. Zwiedzanie Oczyszczalni możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z ZIM.
 8. Zgodę na zwiedzanie wydaje Prezes ZIM lub osoba przez niego upoważniona, na podstawie pisemnego wniosku (wzór wniosku stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu), dostępnego w siedzibie ZIM oraz na stronie internetowej www.zim.com.pl. Wnioski należy składać na adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ lub w siedzibie ZIM zlokalizowanej w Mikołowie ul. Kolejowa 4.

II

 1.  Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika ZIM oraz opiekunów grupy.
 2. Trasa zwiedzania ustalania jest przez osobę oprowadzającą.
 3. Przewidywany czas zwiedzania Oczyszczalni wynosi około 60 minut. Zwiedzający mają obowiązek przestrzegania wszystkich poleceń wydawanych przez oprowadzającego lub innych pracowników Oczyszczalni.
 4. Przejścia dozwolone są wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
 5. Zwiedzających zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie poruszania się po Oczyszczalni oraz respektowania nakazów i zakazów oprowadzającego dotyczących bezpiecznego zachowania na terenie Oczyszczalni.
 6. Fotografowanie i filmowanie podczas zwiedzania jest zabronione.

III

 1. W dniu wycieczki, przed rozpoczęciem zwiedzania, opiekun grupy przekazuje osobie upoważnionej z ramienia ZIM uzupełnione i podpisane Oświadczenie  (zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu).
 2. Osoba upoważniona z ramienia ZIM zapoznaje uczestników wycieczki z podstawowymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa BHP i ppoż. obowiązującymi na terenie Oczyszczalni.
 3. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie w trakcie zwiedzania ponoszą opiekunowie grupy.
 4. Opiekunowie grupy zapewniają pierwszą pomoc przedmedyczną.

IV

 1. Zwiedzający przyjmują do wiadomości, że Oczyszczalnia jest terenem, na którym występują takie zagrożenia jak:
  1. kontakt z materiałem biologicznym, m.in. bakteriami, wirusami i grzybami, w tym chorobotwórczymi, poprzez drogi oddechowe i bezpośredni kontakt przez dotknięcie materiału biologicznego,
  2. potknięcie, upadek (poruszanie się po różnych poziomach, schody, progi),
  3. uderzenie, skaleczenie (wystające elementy maszyn i urządzeń),
  4. wysokie natężenie hałasu,
  5. pyły przemysłowe,
  6. wysokie temperatury,
  7. użądlenie przez pszczoły.
  8. oparzenia termiczne oraz chemiczne.
 2. W związku z powyższym na terenie Oczyszczalni zwiedzającym zabrania się:
  1. dotykania instalacji i urządzeń technologicznych,
  2. wychylania się przez barierki ochronne, przechodzenie przez nie,
  3. chodzenie po kratkach kanałów ściekowych,
  4. przebywania w miejscach niedozwolonych,
  5. biegania po terenie obiektu,
  6. samowolnego oddalania się od grupy,
  7. wnoszenia i spożywania jakichkolwiek pokarmów oraz płynów, w tym gumy do żucia,
  8. wnoszenie niebezpiecznych substancji i przedmiotów,
  9. palenia papierosów,
  10. wprowadzenie zwierząt,
  11. zaśmiecania obiektu.
 3. Zwiedzający przyjmują do wiadomości, że na terenie Oczyszczalni znajdują się w szczególności:
  1. urządzenia technologiczne zlokalizowane na różnych poziomach,
  2. urządzenia zasilane prądem elektrycznym i pracujące pod ciśnieniem,
  3. ostre i wystające elementy maszyn i urządzeń,
  4. głębokie zbiorniki i kanały zabezpieczone barierkami ochronnymi lub przykryte pokrywami,
  5. droga wewnętrzna, po której poruszają się wozy asenizacyjne i wozy transportowe,
  6. inne urządzenia, sprzęty, materiały i pojazdy niezbędne do funkcjonowania Oczyszczalni.

V

 1. Teren Oczyszczalni jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa, w związku z tym wizerunek osób przebywających na jego terenie może zostać utrwalony na kamerach przemysłowych.
 2. Z wyłączeniem przypadków przewidzianych w ust. 3 ZIM nie będzie wykorzystywał, w tym rozpowszechniał wizerunku członków grupy zwiedzającej bez ich dobrowolnej zgody. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku, zdjęcia lub zapisy audio-wizualne zawierające wizerunek uczestników będą mogły zostać wykorzystane przez ZIM wyłącznie w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjno-informacyjnych, zgodnie z treścią udzielonej zgody.
 3. Wizerunek osób przebywających na terenie Oczyszczalni może zostać utrwalony na kamerach, bądź aparatach fotograficznych, a następnie rozpowszechniany (także w formie relacji na żywo) dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjno-informacyjnych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który dopuszcza rozpowszechnianie wizerunku osób stanowiących jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 

VI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych pracowników jest Zakład Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Mikołowie, 43-190 Mikołów; ul. Kolejowa 4.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poniższych danych: Wiktoria Gut, WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji edukacyjnego zwiedzania miejskiej Oczyszczalni Ścieków „Centrum” w Mikołowie, dane opiekunów mogą być przetwarzane w celu kontaktu. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Administrator będzie przetwarzał dane opiekunów grup szkolnych w zakresie: imion, nazwisk, adresu email, numeru telefonu.
 5. Odbiorcami danych jest Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.
 6. Dane osobowe opiekunów będą przetwarzane przez czas niezbędny do zorganizowania wycieczki. Dane dotyczące imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu opiekuna, przetwarzane na podstawie zgody osoby w celu umożliwienia  kontaktu w sprawach organizacyjnych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zaprzestania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ww. czynności przetwarzania jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zorganizowania wizyty w miejskiej Oczyszczalni Ścieków „Centrum”.

VII 

 1. W razie uszkodzenia ciała zwiedzającego, a także o każdym przypadku naruszenia przez zwiedzających zasad bezpieczeństwa należy niezwłocznie zgłosić ten fakt niezwłocznie oprowadzającemu.
 2. W przypadku naruszenia przez zwiedzających którykolwiek z zasad zawartych niniejszym Regulaminie oraz zasad bezpieczeństwa w tym przepisów BHP i ppoż. oprowadzający ma prawo natychmiast przerwać zwiedzanie oraz nakazać grupie opuszczenie terenu Oczyszczalni.
 3. Po zakończeniu zwiedzania zobowiązuje się wszystkich zwiedzających do dezynfekcji rąk.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.05.2023 r.
 5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej ZIM pod adresem: www.zim.com.pl, w siedzibie Spółki (ul. Kolejowa 4, 43 – 190 Mikołów) oraz na terenie Oczyszczalni.

 

 

Kategoria: Zwiedzanie oczyszczalnie ścieków [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-05-29 Załącznik nr 1 - Wniosek o wyrażenie zgody na organizację wycieczki
ilość pobrań: 81
Załącznik nr 1 - Wniosek o wyrażenie zgody na organizację wycieczki 164,86KB zobacz
pdf 2023-05-29 Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące akceptacji regulaminu zwiedzania oczyszczalni
ilość pobrań: 72
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące akceptacji regulaminu zwiedzania oczyszczalni 166,09KB zobacz
do góry