Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę

System zaopatrzenia w wodę miasta Mikołów oparty jest w głównej mierze na zakupie wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów bezpośrednio z sieci magistralnych oraz poborze wody z ujęcia wód podziemnych czwartorzędowych zlokalizowanego w Śmiłowicach eksploatowanego przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.

Ujęcie wody w Śmiłowicach składa się z jednej studni czerpiącej wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Wydajność ujęcia wynosi 91,5 m3/h (1520 m3/d). Ujęcie zaopatruje w wodę sołectwa Śmiłowice, Paniowy, Borową Wieś, Bujaków oraz część Mokrego. Wokół ujęcia wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej, strefa ochrony pośredniej oraz prowadzony jest monitoring osłonowy ujęcia celem ochrony jakości wody. Ujęcie eksploatuje wodę na podstawie decyzji nr MNO.6341.6.5.2014.BM1 z dnia 04.07.2014 r., ważnej do 12.09.2024 r.

Podstawowe zasilanie sołectwa Bujaków jest realizowane wodą z ujęcia w Śmiłowicach poprzez przepompownię wody zlokalizowaną przy ul. Korfantego.

 

Istniejące urządzenia wodociągowe umożliwiają całkowite pokrycie obecnych potrzeb wodnych miasta.
Na system dystrybucji wody w Mikołowie składa się 310,5 km sieci wodociągowych oraz 116,7 km przyłączy.

Stopień zaopatrzenia w wodę terenu miasta uznaje się za dobry. Z wodociągów korzysta obecnie prawie 100% mieszkańców Mikołowa. Pierścieniowy układ głównych wodociągów obejmujący swym zasięgiem miasto zapewnia niezawodność dostawy wody do odbiorców.

Na dzień 30.06.2015 r. w Mikołowie podłączonych do sieci wodociągowej było 7970 odbiorców indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Istnieją nieliczne gospodarstwa domowe na obrębie miasta,
w których ludzie korzystają z przydomowych studni, często czerpiąc wodę z I poziomu wodonośnego.


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności