Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Gospodarka wodno-ściekowa

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w latach 2009-2015 pomyślnie zrealizował projekt pn. “Zapewnienie odpowiedniej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Baner informacyjny - EKO inżynieria

Szanse rozwoju w ramach UE

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej to wiele korzyści i szansa rozwoju, ale również dostosowanie się m.in. do przepisów w dziedzinie ochrony środowiska. Na mocy Traktatu Akcesyjnego Polska została zobligowana, by do 31 grudnia 2015 r. dostosować się do regulacji unijnych dotyczących odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Mikołów, jak i wiele innych miast w Polsce, był zobowiązany spełnić obowiązki Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Właściwy poziom skanalizowania

Celem gminy Mikołów było osiągnąć właściwy poziom skanalizowania miasta i co najważniejsze uzyskać efekt ekologiczny związany z oczyszczaniem ścieków.
Brak inwestycji w naszym mieście, związanej z budową kanalizacji, mógłby się wiązać z niedostosowaniem do europejskich norm, co groziłoby nałożeniem na Polskę, a następnie na gminę wysokich kar finansowych.

Działania promocyjne

Najważniejszym celem naszego działania promocyjnego było uświadomienie mieszkańcom Mikołowa, że budowa kanalizacji to inwestycja na przyszłość, której skutki będą odczuwalne zarówno dla kolejnych pokoleń jak i dla środowiska naturalnego.

Działania promocyjne

Organizowane przez nas spotkania z mieszkańcami czy akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży miały na celu zwiększenie świadomości na temat idei i korzyści podłączenia się do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz właściwego poziomu skanalizowania w mieście. W ramach promocji projektu przeprowadzono dwa konkursy plastyczne dla dzieci przedszkolnych i klas 1-3 oraz dwa festiwale filmowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Konkursy plastyczne Ekobajanie – Ekorysowanie

Konkursy plastyczne Ekobajanie – Ekorysowanie - praca nr 1Konkursy plastyczne Ekobajanie – Ekorysowanie - praca nr 2Konkursy plastyczne Ekobajanie – Ekorysowanie - praca nr 3

Powyższe działania w trakcie realizacji projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów” prowadzone były prawidłowo i zostały docenione przez Ministra Rozwoju Regionalnego, który nagrodziła naszą Spółkę za najciekawsze działania promocyjne.

Nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego

Sukces Spółki

Warto podkreślić, że Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. znalazł się na 6. miejscu wśród 50 spółek (w tym 3. miejsce w branży wodno-kanalizacyjnej), które uzyskały najwyższe dotacje ze środków unijnych. To efekt realizacji projektu gospodarki wodno-ściekowej, które świadczyło o tym, jak doniosłe i odpowiedzialne było to przedsięwzięcie. Całkowita wartość projektu wynosiła ok. 366,5 mln zł brutto, w tym wsparcie ze środków unijnych wyniosło ok. 213,8 mln zł.
Największy sukces Spółki w ramach inwestycji jest uzyskanie efektu ekologicznego w 2016r., czyli skutecznie udało się nam zachęcić mieszkańców do podłączenia się do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Tym bardziej się cieszymy, że jako Spółka wraz z mieszkańcami uporządkowaliśmy gospodarkę wodno-ściekową w mieście Mikołowie.

Skutki efektu ekologicznego

Osiągnięcie efektu ekologicznego przyczyniło się zarówno do poprawy komfortu życia mieszkańców jak i polepszenia stanu środowiska naturalnego w gminie Mikołów. Oznacza to, że wymagane było podłączenie do kanalizacji sanitarnej jak największej liczby osób i ograniczenie przez to emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów ustawy. Ważne, aby podejmować świadome decyzje i działania ukierunkowane na ochronę środowiska. Prawidłowe oczyszczanie ścieków na oczyszczalni i likwidacja starych, niejednokrotnie nieszczelnych szamb przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia gleb, wód gruntowych, a także ogranicza ilość nieprzyjemnych i uciążliwych zapachów w okolicy.
Warto podkreślić, że dzięki tej inwestycji 80 km nawierzchni zostało odtworzone, w tym ok. 60 km dróg asfaltowych i ok. 20 km dróg gruntowych.

Projekt - Gospodarka ściekowa miasta Mikołów

do góry