Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
 • Tłumacz języka migowego

Cennik usług dodatkowych

Nadzory i warunki techniczne oraz wywiady branżowe

 1. Wywiad branżowy, potwierdzenie przebiegu uzbrojenia podziemnego zgodnie z ewidencją branżową sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnienia branżowe - 50 zł / rbh
 2. Wydanie warunków technicznych podłączenia do miejskiej sieci wod-kan - 0 zł
 3. Wydanie warunków technicznych rozdziału opomiarowania - 0 zł
 4. Wydanie warunków technicznych dodatkowego opomiarowania wodydo celów ogrodowych - 0 zł
 5. Uzgodnienie dokumentacji projektowej - 0 zł

Usługi eksploatacyjne sieci i przyłączy wod-kan oraz związane z opomiarowaniem zużycia wody

 1. Koszt naprawy uszkodzonego wodomierza lub/ i elementów węzła wodomierzowego
  • wodomierz dn 15-40 - 189,00 zł + koszt wodomierza
  • wodomierz dn 50-100 - 473,00 zł + koszt wodomierza
  • moduł radiowy lub nakładka - 142,00 zł + koszt nakładki
  • uszkodzony zawór w węźle wodomierzowym - 378,00 zł + cena zaworu
 2. Plombowanie wodomierza po zerwaniu lub uszkodzeniu plomb przez odbiorcę - 142,00 zł
 3. Sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza DN 15-40 (na żądanie odbiorcy) - 283,00 zł + koszt ekspertyzy
 4. Sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza DN 50 i większe (na żądanie odbiorcy) - 567,00 zł + koszt ekspertyzy
 5. Pompowanie wody ze studzienek wodomierzowych w celu dokonania odczytu wodomierza, wymiany wodomierza, wymiany elementów zdalnego odczytu - 214,00 zł
 6. Zakręcenie lub odkręcenie 1 zasuwy domowej (na wniosek Odbiorcy) - 189,00 zł
 7. Nieuzasadnione wezwanie służb technicznych - 203,00 zł
 8. Nadzór branżowy nad urządzeniami wod-kan - 62 zł / rbh
 9. Koszt 1rbh za nadzór branżowy - 62,00 zł
 10. Koszt 1rbh pracy montera - 47,00 zł
 11. Koszt 1rbh samochodu - 60,00 zł

Podane ceny są cenami netto.
Do ceny usługi, dolicza się aktualny podatek od towarów i usług. 

Dopuszczalne wartości stężeń wskaźników zanieczyszczeń dla nieczystości ciekłych, dowożonymi wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na teren oczyszczalni ścieków "CENTRUM"*
Parametr Dopuszczalne stężenie Cena netto Cena brutto
Odczyn pH 6,0 – 9,5 12,43 13,42
ChZTCr 8000 12,43 13,42
BZT5 2500 12,43 13,42
Zawiesina ogólna 3000 12,43 13,42
Azot amonowy 300 12,43 13,42
Fosfor ogólny 30 12,43 13,42

*Zgodnie z "Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 18.02.2020r. do 17.02.2023r." na terenie gminy Mikołów.

Lista podmiotów, które posiadają  stosowną decyzją administracyjną uprawniającą go do odbioru, transportu i wprowadzanie ścieków do urządzeń Odbiorcy z UM i maja podpisaną z ZIM Sp. z o.o. umowę dotyczącą odbioru dowożonych ścieków z terenu miasta i gminy Mikołów do punktu zlewczego Oczyszczalni Ścieków CENTRUM w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 50:

 1. RPWiK S.A.   43-100 Tychy ul. Sadowa 4
 2. SZAMBEX Michał Godziek  43-190 Mikołów  ul. Reta 48a
 3. SM Martin Brudek  43 – 176 Gostyń ul. Pszczyńska 311
 4. WOD-KAN-TRANS Krzysztof Król 40 – 749 Katowice ul. Goetla 8
 5. UNIMARK 34 – 100 Wadowice ul. Niwy 38
 6. EUROTREX Sp z o.o. Olsztyn
 7. FOREST Tychy
 8. DROG – BUS Chudów
 9. mToiletSp z o.o. 03 – 042 Warszawa ul. Marywilska 59
 10. TOI TOI Polska Sp. z o.o. 03 – 044 Warszawa ul. Płochcińska 29
 11. WC SERWIS Sp. z o.o. 41 – 808 Zabrze ul. Pod Borem 10
do góry